185690 منبع: رشد مقالات مرتبط با کارآفرینی <p align="center"><font style="font-size: 11px">برای مشاهده مقالات روی عنوان آنها کلیک کنید.</font></p><table cellspacing="2" cellpadding="0" align="center" border="0" style="font-size: 12px; font-family: tahoma; width: 480px; text-align: center"> <tbody> <tr style="height: 30px"> <th colspan="2" style="border-top: white 1px solid; height: 25px; border-right: white 1px solid; border-bottom: white 1px solid; color: white; padding-top: 5px; border-left: white 1px solid; background-color: seagreen">مقالات مرتبط با کارآفرینی</th> </tr> <tr style="height: 25px"> <td style="border-top: gray 1px solid; height: 25px; border-right: gray 1px solid; width: 240px; border-bottom: gray 1px solid; border-left: gray 1px solid; background-color: whitesmoke"><a href="http://old.roshd.ir/Portals/0/KarAfarini/PDFs/articles/karafarini/karafariny_chist.pdf" target="_blank">کارآفرینی چیست؟</a></td> <td style="border-top: gray 1px solid; height: 25px; border-right: gray 1px solid; width: 240px; border-bottom: gray 1px solid; border-left: gray 1px solid; background-color: lightgreen"><a href="http://old.roshd.ir/Portals/0/KarAfarini/PDFs/articles/karafarini/processKarafariny.pdf" target="_blank">فرآیند کارآفرینی</a></td> </tr> <tr style="height: 25px"> <td style="border-top: gray 1px solid; height: 25px; border-right: gray 1px solid; width: 240px; border-bottom: gray 1px solid; border-left: gray 1px solid; background-color: lightgreen"><a href="http://old.roshd.ir/Portals/0/KarAfarini/PDFs/articles/karafarini/7.pdf" target="_blank">کارآفرینی خلاق</a></td> <td style="border-top: gray 1px solid; height: 25px; border-right: gray 1px solid; width: 240px; border-bottom: gray 1px solid; border-left: gray 1px solid; background-color: whitesmoke"><a href="http://old.roshd.ir/Portals/0/KarAfarini/PDFs/articles/karafarini/MaanayeKarafarini.pdf" target="_blank">معنای کارآفرینی</a></td> </tr> <tr style="height: 25px"> <td style="border-top: gray 1px solid; height: 25px; border-right: gray 1px solid; width: 240px; border-bottom: gray 1px solid; border-left: gray 1px solid; background-color: whitesmoke"><a href="http://old.roshd.ir/Portals/0/KarAfarini/PDFs/articles/karafarini/womans.pdf" target="_blank">کارآفرینی زنان</a></td> <td style="border-top: gray 1px solid; height: 25px; border-right: gray 1px solid; width: 240px; border-bottom: gray 1px solid; border-left: gray 1px solid; background-color: lightgreen"><a href="http://old.roshd.ir/Portals/0/KarAfarini/PDFs/articles/karafarini/taarif.pdf" target="_blank">تعاریف کارآفرینی</a></td> </tr> <tr style="height: 25px"> <td style="border-top: gray 1px solid; height: 25px; border-right: gray 1px solid; width: 240px; border-bottom: gray 1px solid; border-left: gray 1px solid; background-color: lightgreen"><a href="http://old.roshd.ir/Portals/0/KarAfarini/PDFs/articles/karafarini/servat.pdf" target="_blank">کارآفرینی و ثروت</a></td> <td style="border-top: gray 1px solid; height: 25px; border-right: gray 1px solid; width: 240px; border-bottom: gray 1px solid; border-left: gray 1px solid; background-color: whitesmoke"><a href="http://old.roshd.ir/Portals/0/KarAfarini/PDFs/articles/karafarini/family.pdf" target="_blank">خانواده و کارآفرینی</a></td> </tr> <tr style="height: 25px"> <td style="border-top: gray 1px solid; height: 25px; border-right: gray 1px solid; width: 240px; border-bottom: gray 1px solid; border-left: gray 1px solid; background-color: whitesmoke"><a href="http://old.roshd.ir/Portals/0/KarAfarini/PDFs/articles/karafarini/karafariniTypes.pdf" target="_blank">انواع کارآفرینی خلاق</a></td> <td style="border-top: gray 1px solid; height: 25px; border-right: gray 1px solid; width: 240px; border-bottom: gray 1px solid; border-left: gray 1px solid; background-color: lightgreen"><a href="http://old.roshd.ir/Portals/0/KarAfarini/PDFs/articles/karafarini/7gam.pdf" target="_blank">هفت گام در کارآفرینی</a></td> </tr> <tr style="height: 25px"> <td style="border-top: gray 1px solid; height: 25px; border-right: gray 1px solid; width: 240px; border-bottom: gray 1px solid; border-left: gray 1px solid; background-color: lightgreen"><a href="http://old.roshd.ir/Portals/0/KarAfarini/PDFs/articles/karafarini/maharat.pdf" target="_blank">مهارت های کارآفرینی</a></td> <td style="border-top: gray 1px solid; height: 25px; border-right: gray 1px solid; width: 240px; border-bottom: gray 1px solid; border-left: gray 1px solid; background-color: whitesmoke"><a href="http://old.roshd.ir/Portals/0/KarAfarini/PDFs/articles/karafarini/ict.pdf" target="_blank">نقش ICT در کارآفرینی</a></td> </tr> <tr style="height: 25px"> <td style="border-top: gray 1px solid; height: 25px; border-right: gray 1px solid; width: 240px; border-bottom: gray 1px solid; border-left: gray 1px solid; background-color: whitesmoke"><a href="http://old.roshd.ir/Portals/0/KarAfarini/PDFs/articles/karafarini/ravanshenasi.pdf" target="_blank">کارآفرینی و روان شناسی</a></td> <td style="border-top: gray 1px solid; height: 25px; border-right: gray 1px solid; width: 240px; border-bottom: gray 1px solid; border-left: gray 1px solid; background-color: lightgreen"><a href="http://old.roshd.ir/Portals/0/KarAfarini/PDFs/articles/karafarini/karafarini_padzahr_bikary.pdf" target="_blank">کارآفرینی پادزهر بیکاری</a></td> </tr> <tr style="height: 25px"> <td style="border-top: gray 1px solid; height: 25px; border-right: gray 1px solid; width: 240px; border-bottom: gray 1px solid; border-left: gray 1px solid; background-color: lightgreen"><a href="http://old.roshd.ir/Portals/0/KarAfarini/PDFs/articles/karafarini/mafahim_va_koliat_karafariny.pdf" target="_blank">مفاهیم و کلیات کارآفرینی</a></td> <td style="border-top: gray 1px solid; height: 25px; border-right: gray 1px solid; width: 240px; border-bottom: gray 1px solid; border-left: gray 1px solid; background-color: whitesmoke"><a href="http://old.roshd.ir/Portals/0/KarAfarini/PDFs/articles/karafarini/research.pdf" target="_blank">زمینه های تحقیقاتی کارآفرینی</a></td> </tr> <tr style="height: 25px"> <td style="border-top: gray 1px solid; height: 25px; border-right: gray 1px solid; width: 240px; border-bottom: gray 1px solid; border-left: gray 1px solid; background-color: whitesmoke"><a href="http://old.roshd.ir/Portals/0/KarAfarini/PDFs/articles/karafarini/KOODAkan.pdf" target="_blank">کارآفرینی کودکان در آمریکا</a></td> <td style="border-top: gray 1px solid; height: 25px; border-right: gray 1px solid; width: 240px; border-bottom: gray 1px solid; border-left: gray 1px solid; background-color: lightgreen"><a href="http://old.roshd.ir/Portals/0/KarAfarini/PDFs/articles/karafarini/hame_mitavanand_karafarin_bashand.pdf" target="_blank">آیا همه می توانند کارآفرین باشند</a></td> </tr> <tr style="height: 25px"> <td style="border-top: gray 1px solid; height: 25px; border-right: gray 1px solid; width: 240px; border-bottom: gray 1px solid; border-left: gray 1px solid; background-color: lightgreen"><a href="http://old.roshd.ir/Portals/0/KarAfarini/PDFs/articles/karafarini/Urp.pdf" target="_blank">کارآفرینی در کشور های اروپایی</a></td> <td style="border-top: gray 1px solid; height: 25px; border-right: gray 1px solid; width: 240px; border-bottom: gray 1px solid; border-left: gray 1px solid; background-color: whitesmoke"><a href="http://old.roshd.ir/Portals/0/KarAfarini/PDFs/articles/karafarini/malezi.pdf" target="_blank">کار آفرینی و توسعه روستایی در مالزی</a></td> </tr> <tr style="height: 25px"> <td style="border-top: gray 1px solid; height: 25px; border-right: gray 1px solid; width: 240px; border-bottom: gray 1px solid; border-left: gray 1px solid; background-color: whitesmoke"><a href="http://old.roshd.ir/Portals/0/KarAfarini/PDFs/articles/karafarini/karafariniye_roostaee_va_toseehye_payedar.pdf" target="_blank">کار آفرینی روستایی و توسعه پایدار</a></td> <td style="border-top: gray 1px solid; height: 25px; border-right: gray 1px solid; width: 240px; border-bottom: gray 1px solid; border-left: gray 1px solid; background-color: lightgreen"><a href="http://old.roshd.ir/Portals/0/KarAfarini/PDFs/articles/karafarini/ictMosharekat.pdf" target="_blank">مشارکت فناوری اطلاعات در کارآفرینی</a></td> </tr> <tr style="height: 25px"> <td style="border-top: gray 1px solid; height: 25px; border-right: gray 1px solid; width: 240px; border-bottom: gray 1px solid; border-left: gray 1px solid; background-color: lightgreen"><a href="http://old.roshd.ir/Portals/0/KarAfarini/PDFs/articles/karafarini/chin.pdf" target="_blank">کار آفرینی و توسعه روستایی در چین</a></td> <td style="border-top: gray 1px solid; height: 25px; border-right: gray 1px solid; width: 240px; border-bottom: gray 1px solid; border-left: gray 1px solid; background-color: whitesmoke"><a href="http://old.roshd.ir/Portals/0/KarAfarini/PDFs/articles/karafarini/karafarini_yek_shokhl_ast_ya_yek_sabke_zendegi.pdf" target="_blank">کارآفرینی یک شغل است یا یک سبک زندگی</a></td> </tr> <tr style="height: 25px"> <td style="border-top: gray 1px solid; height: 25px; border-right: gray 1px solid; width: 240px; border-bottom: gray 1px solid; border-left: gray 1px solid; background-color: whitesmoke"><a href="http://old.roshd.ir/Portals/0/KarAfarini/PDFs/articles/karafarini/usa.pdf" target="_blank">کار آفرینی و توسعه روستایی در آمریکا</a></td> <td>&nbsp;</td> </tr> </tbody></table>