185691 منبع: رشد مقالات مرتبط با کارآفرین <p align="center"><font style="font-size: 11px">برای مشاهده مقالات روی عنوان آنها کلیک کنید.</font></p><table cellspacing="2" cellpadding="0" align="center" border="0" style="font-size: 12px; font-family: tahoma; width: 460px; text-align: center"> <tbody> <tr style="height: 30px"> <th colspan="2" style="border-top: white 1px solid; height: 25px; border-right: white 1px solid; border-bottom: white 1px solid; color: white; padding-top: 3px; border-left: white 1px solid; background-color: mediumblue">مقالات مرتبط با کارآفرین</th> </tr> <tr style="height: 25px"> <td style="border-top: gray 1px solid; height: 25px; border-right: gray 1px solid; width: 230px; border-bottom: gray 1px solid; border-left: gray 1px solid; background-color: ghostwhite"><a href="http://old.roshd.ir/Portals/0/KarAfarini/PDFs/articles/karafarin/karafarin.pdf" target="_blank">کارآفرین</a></td> <td style="border-top: gray 1px solid; height: 25px; border-right: gray 1px solid; width: 230px; border-bottom: gray 1px solid; border-left: gray 1px solid; background-color: lavender"><a href="http://old.roshd.ir/Portals/0/KarAfarini/PDFs/articles/karafarin/who_is_entrepreneur.pdf" target="_blank">کارآفرین کیست؟</a></td> </tr> <tr style="height: 25px"> <td style="border-top: gray 1px solid; height: 25px; border-right: gray 1px solid; width: 230px; border-bottom: gray 1px solid; border-left: gray 1px solid; background-color: lavender"><a href="http://old.roshd.ir/Portals/0/KarAfarini/PDFs/articles/karafarin/karafarin_kist.pdf" target="_blank">کارآفرین کیست؟</a></td> <td style="border-top: gray 1px solid; height: 25px; border-right: gray 1px solid; width: 230px; border-bottom: gray 1px solid; border-left: gray 1px solid; background-color: ghostwhite"><a href="http://old.roshd.ir/Portals/0/KarAfarini/PDFs/articles/karafarin/vijegihayeKarafarin.pdf" target="_blank">ویژگیهای کارآفرین</a></td> </tr> <tr style="height: 25px"> <td style="border-top: gray 1px solid; height: 25px; border-right: gray 1px solid; width: 230px; border-bottom: gray 1px solid; border-left: gray 1px solid; background-color: ghostwhite"><a href="http://old.roshd.ir/Portals/0/KarAfarini/PDFs/articles/karafarin/karafarin_movafagh_namovafagh.pdf" target="_blank">کارآفرینان موفق و ناموفق</a></td> <td style="border-top: gray 1px solid; height: 25px; border-right: gray 1px solid; width: 230px; border-bottom: gray 1px solid; border-left: gray 1px solid; background-color: lavender"><a href="http://old.roshd.ir/Portals/0/KarAfarini/PDFs/articles/karafarin/10nokte.pdf" target="_blank">ده نکته برای کارآفرینان تازه کار</a></td> </tr> <tr style="height: 25px"> <td style="border-top: gray 1px solid; height: 25px; border-right: gray 1px solid; width: 230px; border-bottom: gray 1px solid; border-left: gray 1px solid; background-color: lavender"><a href="http://old.roshd.ir/Portals/0/KarAfarini/PDFs/articles/karafarin/vijegiModiran.pdf" target="_blank">ویژگی کارآفرینان و مدیران موفق</a></td> <td style="border-top: gray 1px solid; height: 25px; border-right: gray 1px solid; width: 230px; border-bottom: gray 1px solid; border-left: gray 1px solid; background-color: ghostwhite"><a href="http://old.roshd.ir/Portals/0/KarAfarini/PDFs/articles/karafarin/10vijegi.pdf" target="_blank">ده مورد از ویژگی های کارآفرین</a></td> </tr> <tr style="height: 25px"> <td style="border-top: gray 1px solid; height: 25px; border-right: gray 1px solid; width: 230px; border-bottom: gray 1px solid; border-left: gray 1px solid; background-color: ghostwhite"><a href="http://old.roshd.ir/Portals/0/KarAfarini/PDFs/articles/karafarin/jav_khanevadegi.pdf" target="_blank" style="font-size: 11px">کارآفرینان در چه جو خانوادگی ای رشد می کنند؟</a></td> <td style="border-top: gray 1px solid; height: 25px; border-right: gray 1px solid; width: 230px; border-bottom: gray 1px solid; border-left: gray 1px solid; background-color: lavender"><a href="http://old.roshd.ir/Portals/0/KarAfarini/PDFs/articles/karafarin/14.pdf" target="_blank">مشکلات و محدودیت های کارآفرینان</a></td> </tr> </tbody></table>