185692 منبع: رشد مقالات مرتبط با طرح تجاری <p align="center"><font style="font-size: 11px">برای مشاهده مقالات روی عنوان آنها کلیک کنید.</font></p><table cellspacing="2" cellpadding="0" align="center" border="0" style="font-size: 12px; font-family: tahoma; width: 400px; text-align: center"> <tbody> <tr style="height: 30px"> <th colspan="2" style="border-top: gray 1px solid; height: 25px; border-right: gray 1px solid; border-bottom: gray 1px solid; color: white; padding-top: 3px; border-left: gray 1px solid; background-color: lightsalmon">مقالات مرتبط با طرح تجاری</th> </tr> <tr style="height: 25px"> <td style="border-top: gray 1px solid; height: 25px; border-right: gray 1px solid; width: 200px; border-bottom: gray 1px solid; border-left: gray 1px solid; background-color: seashell"><a href="http://old.roshd.ir/Portals/0/KarAfarini/PDFs/articles/tarh/tarheTejary.pdf" target="_blank">طرح تجاری</a></td> <td style="border-top: gray 1px solid; height: 25px; border-right: gray 1px solid; width: 200px; border-bottom: gray 1px solid; border-left: gray 1px solid; background-color: peachpuff"><a href="http://old.roshd.ir/Portals/0/KarAfarini/PDFs/articles/tarh/1248_businessplan.pdf" target="_blank">طرح تجاری چیست؟</a></td> </tr> <tr style="height: 25px"> <td style="border-top: gray 1px solid; height: 25px; border-right: gray 1px solid; width: 200px; border-bottom: gray 1px solid; border-left: gray 1px solid; background-color: peachpuff"><a href="http://old.roshd.ir/Portals/0/KarAfarini/PDFs/articles/tarh/barname_tajary.pdf" target="_blank">نوشتن برنامه تجاری</a></td> <td style="border-top: gray 1px solid; height: 25px; border-right: gray 1px solid; width: 200px; border-bottom: gray 1px solid; border-left: gray 1px solid; background-color: seashell"><a href="http://old.roshd.ir/Portals/0/KarAfarini/PDFs/articles/tarh/tarheTejaryTypes.pdf" target="_blank">انواع طرح های تجاری</a></td> </tr> <tr style="height: 25px"> <td style="border-top: gray 1px solid; height: 25px; border-right: gray 1px solid; width: 200px; border-bottom: gray 1px solid; border-left: gray 1px solid; background-color: seashell"><a href="http://old.roshd.ir/Portals/0/KarAfarini/PDFs/articles/tarh/chegoone_tarh_benevisim.pdf" target="_blank">چگونه طرح تجاری بنویسیم</a></td> <td style="border-top: gray 1px solid; height: 25px; border-right: gray 1px solid; width: 200px; border-bottom: gray 1px solid; border-left: gray 1px solid; background-color: peachpuff"><a href="http://old.roshd.ir/Portals/0/KarAfarini/PDFs/articles/tarh/tarh_rahnama.pdf" target="_blank">طرح تجاری راهنمای کسب و کار</a></td> </tr> </tbody></table>