185693 منبع: رشد مقالات مرتبط با خلاقیت و نوآوری <p align="center"><font style="font-size: 11px">برای مشاهده مقالات روی عنوان آنها کلیک کنید.</font></p><table cellspacing="2" cellpadding="0" align="center" border="0" style="font-size: 12px; font-family: tahoma; width: 480px; text-align: center"> <tbody> <tr style="height: 30px"> <th colspan="2" style="border-top: gray 1px solid; height: 25px; border-right: gray 1px solid; border-bottom: gray 1px solid; color: black; padding-top: 5px; border-left: gray 1px solid; background-color: gold">مقالات مرتبط با خلاقیت و نوآوری</th> </tr> <tr style="height: 25px"> <td style="border-top: gray 1px solid; height: 25px; border-right: gray 1px solid; width: 240px; border-bottom: gray 1px solid; border-left: gray 1px solid; background-color: ivory"><a href="http://old.roshd.ir/Portals/0/KarAfarini/PDFs/articles/khalaghiat/tafakor.pdf" target="_blank">تفکر خلاق</a></td> <td style="border-top: gray 1px solid; height: 25px; border-right: gray 1px solid; width: 240px; border-bottom: gray 1px solid; border-left: gray 1px solid; background-color: lemonchiffon"><a href="http://old.roshd.ir/Portals/0/KarAfarini/PDFs/articles/khalaghiat/danesh_noavary.pdf" target="_blank">دانش نوآوری</a></td> </tr> <tr style="height: 25px"> <td style="border-top: gray 1px solid; height: 25px; border-right: gray 1px solid; width: 240px; border-bottom: gray 1px solid; border-left: gray 1px solid; background-color: lemonchiffon"><a href="http://old.roshd.ir/Portals/0/KarAfarini/PDFs/articles/khalaghiat/ShowFullArticleWord675.pdf" target="_blank">تعریف خلاقیت</a></td> <td style="border-top: gray 1px solid; height: 25px; border-right: gray 1px solid; width: 240px; border-bottom: gray 1px solid; border-left: gray 1px solid; background-color: ivory"><a href="http://old.roshd.ir/Portals/0/KarAfarini/PDFs/articles/khalaghiat/khalaghiyatvanoavary.pdf" target="_blank">خلاقیت و نوآوری</a></td> </tr> <tr style="height: 25px"> <td style="border-top: gray 1px solid; height: 25px; border-right: gray 1px solid; width: 240px; border-bottom: gray 1px solid; border-left: gray 1px solid; background-color: ivory"><a href="http://old.roshd.ir/Portals/0/KarAfarini/PDFs/articles/khalaghiat/ShowFullArticleWord789.pdf" target="_blank">تعریف دیگر خلاقیت</a></td> <td style="border-top: gray 1px solid; height: 25px; border-right: gray 1px solid; width: 240px; border-bottom: gray 1px solid; border-left: gray 1px solid; background-color: lemonchiffon"><a href="http://old.roshd.ir/Portals/0/KarAfarini/PDFs/articles/khalaghiat/rah_parvaresh.pdf" target="_blank">راههای پرورش خلاقیت در دانش&zwnj;آموزان</a></td> </tr> <tr style="height: 25px"> <td style="border-top: gray 1px solid; height: 25px; border-right: gray 1px solid; width: 240px; border-bottom: gray 1px solid; border-left: gray 1px solid; background-color: lemonchiffon"><a href="http://old.roshd.ir/Portals/0/KarAfarini/PDFs/articles/khalaghiat/naghsheensanhayebaangizedartoseehyeameeh.pdf" target="_blank">نقش انسان باانگیزه در توسعه جامعه</a></td> <td style="border-top: gray 1px solid; height: 25px; border-right: gray 1px solid; width: 240px; border-bottom: gray 1px solid; border-left: gray 1px solid; background-color: ivory"><a href="http://old.roshd.ir/Portals/0/KarAfarini/PDFs/articles/khalaghiat/10gam.pdf" target="_blank">ده گام به سوی ایجاد اداره ای خلاق تر</a></td> </tr> <tr style="height: 25px"> <td style="border-top: gray 1px solid; height: 25px; border-right: gray 1px solid; width: 240px; border-bottom: gray 1px solid; border-left: gray 1px solid; background-color: ivory"><a href="http://old.roshd.ir/Portals/0/KarAfarini/PDFs/articles/khalaghiat/khalaghiyat_va_noavary.pdf" target="_blank">خلاقیت و نوآوری تعریف ،مفاهیم و مدیریت آن</a></td> <td style="border-top: gray 1px solid; height: 25px; border-right: gray 1px solid; width: 240px; border-bottom: gray 1px solid; border-left: gray 1px solid; background-color: lemonchiffon"><a href="http://old.roshd.ir/Portals/0/KarAfarini/PDFs/articles/khalaghiat/parvaresh_khalaghiat_students.pdf" target="_blank">چگونه خلاقیت دانش آموزان را پرورش دهیم؟</a></td> </tr> <tr style="height: 25px"> <td style="border-top: gray 1px solid; height: 25px; border-right: gray 1px solid; width: 240px; border-bottom: gray 1px solid; border-left: gray 1px solid; background-color: lemonchiffon"><a href="http://old.roshd.ir/Portals/0/KarAfarini/PDFs/articles/khalaghiat/khalaghiat.pdf" target="_blank" style="font-size: 10px">افزایش خلاقیت و نو آوری دانش آموزان در مراکز آموزشی</a></td> </tr> </tbody></table>