185694 منبع: رشد مقالات مرتبط با نکات کسب و کار <p align="center"><font style="font-size: 11px">برای مشاهده مقالات روی عنوان آنها کلیک کنید.</font></p><table cellspacing="2" cellpadding="0" align="center" border="0" style="font-size: 12px; font-family: tahoma; width: 540px; text-align: center"> <tbody> <tr style="height: 30px"> <th colspan="2" style="border-top: purple 1px solid; height: 25px; border-right: purple 1px solid; border-bottom: purple 1px solid; color: black; padding-top: 5px; border-left: purple 1px solid; background-color: lightpink">مقالات مرتبط با نکات کسب و کار</th> </tr> <tr style="height: 25px"> <td style="border-top: gray 1px solid; height: 25px; border-right: gray 1px solid; width: 270px; border-bottom: gray 1px solid; border-left: gray 1px solid; background-color: mistyrose"><a href="http://old.roshd.ir/Portals/0/KarAfarini/PDFs/articles/kasb/feranshiz.pdf" target="_blank">مفهوم فرانشیز</a></td> <td style="border-top: gray 1px solid; height: 25px; border-right: gray 1px solid; width: 270px; border-bottom: gray 1px solid; border-left: gray 1px solid; background-color: whitesmoke"><a href="http://old.roshd.ir/Portals/0/KarAfarini/PDFs/articles/kasb/tarh_kasb_kar.pdf" target="_blank">طرح کسب و کار1</a></td> </tr> <tr style="height: 25px"> <td style="border-top: gray 1px solid; height: 25px; border-right: gray 1px solid; width: 270px; border-bottom: gray 1px solid; border-left: gray 1px solid; background-color: whitesmoke"><a href="http://old.roshd.ir/Portals/0/KarAfarini/PDFs/articles/kasb/tarh_kasb2.pdf" target="_blank">طرح کسب و کار2</a></td> <td style="border-top: gray 1px solid; height: 25px; border-right: gray 1px solid; width: 270px; border-bottom: gray 1px solid; border-left: gray 1px solid; background-color: mistyrose"><a href="http://old.roshd.ir/Portals/0/KarAfarini/PDFs/articles/kasb/osool_kasbVaKar.pdf" target="_blank">اصول کسب و کار</a></td> </tr> <tr style="height: 25px"> <td style="border-top: gray 1px solid; height: 25px; border-right: gray 1px solid; width: 270px; border-bottom: gray 1px solid; border-left: gray 1px solid; background-color: mistyrose"><a href="http://old.roshd.ir/Portals/0/KarAfarini/PDFs/articles/kasb/taarif_kasb_kar.pdf" target="_blank">تعریف کسب و کار</a></td> <td style="border-top: gray 1px solid; height: 25px; border-right: gray 1px solid; width: 270px; border-bottom: gray 1px solid; border-left: gray 1px solid; background-color: whitesmoke"><a href="http://old.roshd.ir/Portals/0/KarAfarini/PDFs/articles/kasb/kasbTejary.pdf" target="_blank">کسب و کار تجاری</a></td> </tr> <tr style="height: 25px"> <td style="border-top: gray 1px solid; height: 25px; border-right: gray 1px solid; width: 270px; border-bottom: gray 1px solid; border-left: gray 1px solid; background-color: whitesmoke"><a href="http://old.roshd.ir/Portals/0/KarAfarini/PDFs/articles/kasb/kasb_khanegy.pdf" target="_blank">کسب و کار خانگی</a></td> <td style="border-top: gray 1px solid; height: 25px; border-right: gray 1px solid; width: 270px; border-bottom: gray 1px solid; border-left: gray 1px solid; background-color: mistyrose"><a href="http://old.roshd.ir/Portals/0/KarAfarini/PDFs/articles/kasb/kasb_mobtani_internet.pdf" target="_blank">کسب و کار اینترنتی</a></td> </tr> <tr style="height: 25px"> <td style="border-top: gray 1px solid; height: 25px; border-right: gray 1px solid; width: 270px; border-bottom: gray 1px solid; border-left: gray 1px solid; background-color: mistyrose"><a href="http://old.roshd.ir/Portals/0/KarAfarini/PDFs/articles/kasb/12.pdf" target="_blank">کسب و کار کوچک</a></td> <td style="border-top: gray 1px solid; height: 25px; border-right: gray 1px solid; width: 270px; border-bottom: gray 1px solid; border-left: gray 1px solid; background-color: whitesmoke"><a href="http://old.roshd.ir/Portals/0/KarAfarini/PDFs/articles/kasb/kasbRoustaee.pdf" target="_blank">کسب و کار روستایی</a></td> </tr> <tr style="height: 25px"> <td style="border-top: gray 1px solid; height: 25px; border-right: gray 1px solid; width: 270px; border-bottom: gray 1px solid; border-left: gray 1px solid; background-color: whitesmoke"><a href="http://old.roshd.ir/Portals/0/KarAfarini/PDFs/articles/kasb/rahnama_kasb_kar.pdf" target="_blank">راهنمای کسب و کار</a></td> <td style="border-top: gray 1px solid; height: 25px; border-right: gray 1px solid; width: 270px; border-bottom: gray 1px solid; border-left: gray 1px solid; background-color: mistyrose"><a href="http://old.roshd.ir/Portals/0/KarAfarini/PDFs/articles/kasb/kasbKhadamity.pdf" target="_blank">کسب و کار خدماتی</a></td> </tr> <tr style="height: 25px"> <td style="border-top: gray 1px solid; height: 25px; border-right: gray 1px solid; width: 270px; border-bottom: gray 1px solid; border-left: gray 1px solid; background-color: mistyrose"><a href="http://old.roshd.ir/Portals/0/KarAfarini/PDFs/articles/kasb/kasb_kar_electroniky.pdf" target="_blank">کسب و کار الکترونیکی</a></td> <td style="border-top: gray 1px solid; height: 25px; border-right: gray 1px solid; width: 270px; border-bottom: gray 1px solid; border-left: gray 1px solid; background-color: whitesmoke"><a href="http://old.roshd.ir/Portals/0/KarAfarini/PDFs/articles/kasb/andisheKasbVaKar.pdf" target="_blank">اندیشه شروع کسب و کار</a></td> </tr> <tr style="height: 25px"> <td style="border-top: gray 1px solid; height: 25px; border-right: gray 1px solid; width: 270px; border-bottom: gray 1px solid; border-left: gray 1px solid; background-color: whitesmoke"><a href="http://old.roshd.ir/Portals/0/KarAfarini/PDFs/articles/kasb/tadvin_kasb.pdf" target="_blank">تدوین برنامه کسب و کار</a></td> <td style="border-top: gray 1px solid; height: 25px; border-right: gray 1px solid; width: 270px; border-bottom: gray 1px solid; border-left: gray 1px solid; background-color: mistyrose"><a href="http://old.roshd.ir/Portals/0/KarAfarini/PDFs/articles/kasb/shekast_kasb_kar.pdf" target="_blank">دلایل شکست کسب و کار</a></td> </tr> <tr style="height: 25px"> <td style="border-top: gray 1px solid; height: 25px; border-right: gray 1px solid; width: 270px; border-bottom: gray 1px solid; border-left: gray 1px solid; background-color: mistyrose"><a href="http://old.roshd.ir/Portals/0/KarAfarini/PDFs/articles/kasb/10nokte_Kasb_koochak.pdf" target="_blank">ده نکته کسب و کار کوچک</a></td> <td style="border-top: gray 1px solid; height: 25px; border-right: gray 1px solid; width: 270px; border-bottom: gray 1px solid; border-left: gray 1px solid; background-color: whitesmoke"><a href="http://old.roshd.ir/Portals/0/KarAfarini/PDFs/articles/kasb/ravand_ijad_kasb.pdf" target="_blank">روند ایجاد کسب و کار جدید</a></td> </tr> <tr style="height: 25px"> <td style="border-top: gray 1px solid; height: 25px; border-right: gray 1px solid; width: 270px; border-bottom: gray 1px solid; border-left: gray 1px solid; background-color: whitesmoke"><a href="http://old.roshd.ir/Portals/0/KarAfarini/PDFs/articles/kasb/ravesh_tadvin.pdf" target="_blank">روش تدوین برنامه کسب و کار</a></td> <td style="border-top: gray 1px solid; height: 25px; border-right: gray 1px solid; width: 270px; border-bottom: gray 1px solid; border-left: gray 1px solid; background-color: mistyrose"><a href="http://old.roshd.ir/Portals/0/KarAfarini/PDFs/articles/kasb/5mahareat_kasb_kar.pdf" target="_blank">پنج مهارت کسب و کار آینده ساز</a></td> </tr> <tr style="height: 25px"> <td style="border-top: gray 1px solid; height: 25px; border-right: gray 1px solid; width: 270px; border-bottom: gray 1px solid; border-left: gray 1px solid; background-color: mistyrose"><a href="http://old.roshd.ir/Portals/0/KarAfarini/PDFs/articles/kasb/8ravesh.pdf" target="_blank">هشت روش شروع کسب و کار</a></td> <td style="border-top: gray 1px solid; height: 25px; border-right: gray 1px solid; width: 270px; border-bottom: gray 1px solid; border-left: gray 1px solid; background-color: whitesmoke"><a href="http://old.roshd.ir/Portals/0/KarAfarini/PDFs/articles/kasb/7aadat.pdf" target="_blank">هفت عادت برای کسب و کار موفق</a></td> </tr> <tr style="height: 25px"> <td style="border-top: gray 1px solid; height: 25px; border-right: gray 1px solid; width: 270px; border-bottom: gray 1px solid; border-left: gray 1px solid; background-color: whitesmoke"><a href="http://old.roshd.ir/Portals/0/KarAfarini/PDFs/articles/kasb/tanasobat.pdf" target="_blank">تناسبات کاری در کسب و کار اینترنتی</a></td> <td style="border-top: gray 1px solid; height: 25px; border-right: gray 1px solid; width: 270px; border-bottom: gray 1px solid; border-left: gray 1px solid; background-color: mistyrose"><a href="http://old.roshd.ir/Portals/0/KarAfarini/PDFs/articles/kasb/30nokte_riasat.pdf" target="_blank">30 نکته برای اینکه بتوانید رئیس خود باشید</a></td> </tr> <tr style="height: 25px"> <td style="border-top: gray 1px solid; height: 25px; border-right: gray 1px solid; width: 270px; border-bottom: gray 1px solid; border-left: gray 1px solid; background-color: mistyrose"><a href="http://old.roshd.ir/Portals/0/KarAfarini/PDFs/articles/kasb/moshavermaly.pdf" target="_blank">نقش یک مشاور مالی در یک کسب و کار کوچک</a></td> <td style="border-top: gray 1px solid; height: 25px; border-right: gray 1px solid; width: 270px; border-bottom: gray 1px solid; border-left: gray 1px solid; background-color: whitesmoke"><a href="http://old.roshd.ir/Portals/0/KarAfarini/PDFs/articles/kasb/1225_bp1.pdf" target="_blank">مدل کسب و کار و ملاحظات اجرایی ( کارآفرین)</a></td> </tr> <tr style="height: 25px"> <td style="border-top: gray 1px solid; height: 25px; border-right: gray 1px solid; width: 270px; border-bottom: gray 1px solid; border-left: gray 1px solid; background-color: whitesmoke"><a href="http://old.roshd.ir/Portals/0/KarAfarini/PDFs/articles/kasb/35.pdf" target="_blank">35 نکته اساسی برای شروع یک کسب و کارموفق</a></td> <td style="border-top: gray 1px solid; height: 25px; border-right: gray 1px solid; width: 270px; border-bottom: gray 1px solid; border-left: gray 1px solid; background-color: mistyrose"><a href="http://old.roshd.ir/Portals/0/KarAfarini/PDFs/articles/kasb/10startoji.pdf" target="_blank" style="font-size: 11px">10 استراتژی برای داشتن یک شروع خوب در کسب و کار</a></td> </tr> <tr style="height: 25px"> <td style="border-top: gray 1px solid; height: 25px; border-right: gray 1px solid; width: 270px; border-bottom: gray 1px solid; border-left: gray 1px solid; background-color: mistyrose"><a href="http://old.roshd.ir/Portals/0/KarAfarini/PDFs/articles/kasb/35.pdf" target="_blank" style="font-size: 11px">نقش آموزش کارآفرینی در بهبود دانش صاحبان کسب و کار کوچک</a></td> <td>&nbsp;</td> </tr> </tbody></table>