185695 منبع: رشد مقالات مرتبط با شرکت‏های موفق جهان <p align="center"><font style="font-size: 11px">برای مشاهده مقالات روی عنوان آنها کلیک کنید.</font></p><table cellspacing="2" cellpadding="0" align="center" border="0" style="font-size: 12px; font-family: tahoma; width: 460px; text-align: center"> <tbody> <tr style="height: 30px"> <th colspan="3" style="height: 25px; color: white; padding-top: 3px; background-color: purple">مقالات مرتبط با شرکت های موفق جهان</th> </tr> <tr style="height: 25px"> <td style="border-top: gray 1px solid; height: 100px; border-right: gray 1px solid; width: 230px; border-bottom: gray 1px solid; border-left: gray 1px solid; background-color: thistle"><img src="http://old.roshd.ir/Portals/0/KarAfarini/articles/sanyo.png" alt="" /><br /> <a href="http://old.roshd.ir/Portals/0/KarAfarini/PDFs/articles/sherkat/sanio.pdf" target="_blank">شرکت سانیو، توشیوایو</a><br /> &nbsp;</td> <td style="border-top: gray 1px solid; height: 100px; border-right: gray 1px solid; width: 230px; border-bottom: gray 1px solid; border-left: gray 1px solid; background-color: white"><img src="http://old.roshd.ir/Portals/0/KarAfarini/articles/toshiba.jpg" alt="" /><br /> <a href="http://old.roshd.ir/Portals/0/KarAfarini/PDFs/articles/sherkat/toshiba.pdf" target="_blank">شرکت توشیبا</a><br /> &nbsp;</td> <td style="border-top: gray 1px solid; height: 100px; border-right: gray 1px solid; width: 230px; border-bottom: gray 1px solid; border-left: gray 1px solid; background-color: thistle"><img src="http://old.roshd.ir/Portals/0/KarAfarini/articles/google.png" alt="" /><br /> <a href="http://old.roshd.ir/Portals/0/KarAfarini/PDFs/articles/sherkat/google.pdf" target="_blank">شرکت گوگل</a></td> </tr> </tbody></table>