185696 منبع: رشد مقالات گوناگون <p align="center"><font style="font-size: 11px">برای مشاهده مقالات روی عنوان آنها کلیک کنید.</font></p><table cellspacing="2" cellpadding="0" align="center" border="0" style="font-size: 12px; font-family: tahoma; width: 580px; text-align: center"> <tbody> <tr style="height: 30px"> <th colspan="2" style="border-top: olive 1px solid; height: 25px; border-right: olive 1px solid; border-bottom: olive 1px solid; color: white; padding-top: 5px; border-left: olive 1px solid; background-color: darkkhaki">مقالات گوناگون</th> </tr> <tr style="height: 25px"> <td style="border-top: gray 1px solid; height: 25px; border-right: gray 1px solid; width: 290px; border-bottom: gray 1px solid; border-left: gray 1px solid; background-color: khaki"><a href="http://old.roshd.ir/Portals/0/KarAfarini/PDFs/articles/gheire/3rah_sade_foroosh.pdf" target="_blank">3 راه ساده فروش</a></td> <td style="border-top: gray 1px solid; height: 25px; border-right: gray 1px solid; width: 290px; border-bottom: gray 1px solid; border-left: gray 1px solid; background-color: snow"><a href="http://old.roshd.ir/Portals/0/KarAfarini/PDFs/articles/gheire/kar_timi.pdf" target="_blank">هفده اصل کار تیمی</a></td> </tr> <tr style="height: 25px"> <td style="border-top: gray 1px solid; height: 25px; border-right: gray 1px solid; width: 290px; border-bottom: gray 1px solid; border-left: gray 1px solid; background-color: snow"><a href="http://old.roshd.ir/Portals/0/KarAfarini/PDFs/articles/gheire/7ramzForoosh.pdf" target="_blank">هفت رمز فروش موفق</a></td> <td style="border-top: gray 1px solid; height: 25px; border-right: gray 1px solid; width: 290px; border-bottom: gray 1px solid; border-left: gray 1px solid; background-color: khaki"><a href="http://old.roshd.ir/Portals/0/KarAfarini/PDFs/articles/gheire/modirMovafagh.pdf" target="_blank">نکاتی پیرامون مدیر موفق</a></td> </tr> <tr style="height: 25px"> <td style="border-top: gray 1px solid; height: 25px; border-right: gray 1px solid; width: 290px; border-bottom: gray 1px solid; border-left: gray 1px solid; background-color: khaki"><a href="http://old.roshd.ir/Portals/0/KarAfarini/PDFs/articles/gheire/1154_160_high_light.pdf" target="_blank">صدو شصت نکته مدیریتی</a></td> <td style="border-top: gray 1px solid; height: 25px; border-right: gray 1px solid; width: 290px; border-bottom: gray 1px solid; border-left: gray 1px solid; background-color: snow"><a href="http://old.roshd.ir/Portals/0/KarAfarini/PDFs/articles/gheire/hadafAzTahieTarhShoghly.pdf" target="_blank">هدف از تهیه یک طرح شغلی</a></td> </tr> <tr style="height: 25px"> <td style="border-top: gray 1px solid; height: 25px; border-right: gray 1px solid; width: 290px; border-bottom: gray 1px solid; border-left: gray 1px solid; background-color: snow"><a href="http://old.roshd.ir/Portals/0/KarAfarini/PDFs/articles/gheire/asksAboutSabteSherkat.pdf" target="_blank">سوالاتی در زمینه ثبت شرکت</a></td> <td style="border-top: gray 1px solid; height: 25px; border-right: gray 1px solid; width: 290px; border-bottom: gray 1px solid; border-left: gray 1px solid; background-color: khaki"><a href="http://old.roshd.ir/Portals/0/KarAfarini/PDFs/articles/gheire/weblog_money.pdf" target="_blank">وبلاگ بنویسید و پول در بیاورید</a></td> </tr> <tr style="height: 25px"> <td style="border-top: gray 1px solid; height: 25px; border-right: gray 1px solid; width: 290px; border-bottom: gray 1px solid; border-left: gray 1px solid; background-color: khaki"><a href="http://old.roshd.ir/Portals/0/KarAfarini/PDFs/articles/gheire/darshayeMohemDarKhordeForooshy.pdf" target="_blank">درسهای مهم در خرده فروشی</a></td> <td style="border-top: gray 1px solid; height: 25px; border-right: gray 1px solid; width: 290px; border-bottom: gray 1px solid; border-left: gray 1px solid; background-color: snow"><a href="http://old.roshd.ir/Portals/0/KarAfarini/PDFs/articles/gheire/osool_tarh_shoghly.pdf" target="_blank">اصول اساسی نوشتن طرح شغلی</a></td> </tr> <tr style="height: 25px"> <td style="border-top: gray 1px solid; height: 25px; border-right: gray 1px solid; width: 290px; border-bottom: gray 1px solid; border-left: gray 1px solid; background-color: snow"><a href="http://old.roshd.ir/Portals/0/KarAfarini/PDFs/articles/gheire/globalSuccess.pdf" target="_blank">قانون های موفقیت جهانی از برایان ترسی</a></td> <td style="border-top: gray 1px solid; height: 25px; border-right: gray 1px solid; width: 290px; border-bottom: gray 1px solid; border-left: gray 1px solid; background-color: khaki"><a href="http://old.roshd.ir/Portals/0/KarAfarini/PDFs/articles/gheire/jobInfo.pdf" target="_blank">اطلاعات شغلی و شیوه آموزش آن به دانش آموزان</a></td> </tr> <tr style="height: 25px"> <td style="border-top: gray 1px solid; height: 25px; border-right: gray 1px solid; width: 290px; border-bottom: gray 1px solid; border-left: gray 1px solid; background-color: khaki"><a href="http://old.roshd.ir/Portals/0/KarAfarini/PDFs/articles/gheire/138.pdf" target="_blank">بررسی شرکت های دانش آموزی در اروپا(بخش اول)</a></td> <td style="border-top: gray 1px solid; height: 25px; border-right: gray 1px solid; width: 290px; border-bottom: gray 1px solid; border-left: gray 1px solid; background-color: snow"><a href="http://old.roshd.ir/Portals/0/KarAfarini/PDFs/articles/gheire/145.pdf" target="_blank">بررسی شرکت های دانش آموزی در اروپا(بخش دوم)</a></td> </tr> <tr style="height: 25px"> <td style="border-top: gray 1px solid; height: 25px; border-right: gray 1px solid; width: 290px; border-bottom: gray 1px solid; border-left: gray 1px solid; background-color: snow"><a href="http://old.roshd.ir/Portals/0/KarAfarini/PDFs/articles/gheire/165.pdf" target="_blank">بررسی شرکت های دانش آموزی در اروپا(بخش سوم)</a></td> <td style="border-top: gray 1px solid; height: 25px; border-right: gray 1px solid; width: 290px; border-bottom: gray 1px solid; border-left: gray 1px solid; background-color: khaki"><a href="http://old.roshd.ir/Portals/0/KarAfarini/PDFs/articles/gheire/172.pdf" target="_blank">بررسی شرکت های دانش آموزی در اروپا(بخش چهارم)</a></td> </tr> <tr style="height: 25px"> <td style="border-top: gray 1px solid; height: 25px; border-right: gray 1px solid; width: 290px; border-bottom: gray 1px solid; border-left: gray 1px solid; background-color: khaki"><a href="http://old.roshd.ir/Portals/0/KarAfarini/PDFs/articles/gheire/andikator.pdf" target="_blank">روش عملیات در دفتر اندیکاتور در ثبت شرکتهای تهران</a></td> <td style="border-top: gray 1px solid; height: 25px; border-right: gray 1px solid; width: 290px; border-bottom: gray 1px solid; border-left: gray 1px solid; background-color: snow"><a href="http://old.roshd.ir/Portals/0/KarAfarini/PDFs/articles/gheire/rooyeHichKasHesabNakonid.pdf" target="_blank">برای پیشرفت در کار روی هیچ کس جز خودتان حساب نکنید</a></td> </tr> <tr style="height: 25px"> <td style="border-top: gray 1px solid; height: 25px; border-right: gray 1px solid; width: 290px; border-bottom: gray 1px solid; border-left: gray 1px solid; background-color: snow"><a href="http://old.roshd.ir/Portals/0/KarAfarini/PDFs/articles/gheire/web_tejarat_khanegi.pdf" target="_blank" style="font-size: 11px">وب&zwnj;سایت&zwnj;های کوچک، ابزاری بزرگ برای ایجاد یک تجارت خانگی</a></td> <td>&nbsp;</td> </tr> </tbody></table>