185703 سرزمین ارتباطات/افکارنیوز/باشگاه خبرنگاران جریمه مشترکان پرمصرف برق آغاز شد به گفته دبیر سندیکای صنعت برق، مجلس و کمیسیون انرژی در حال بررسی افزایش تعرفه مشترکان پر مصرف هستند. <p><span style="font-size: 11px"><span style="font-family: Tahoma">صنعت برق کشور طی سال&zwnj;های گذشته به دلیل کمبود </span></span><strong><span style="font-size: 11px"><span style="font-family: Tahoma">سرمایه گذاری</span></span></strong><span style="font-size: 11px"><span style="font-family: Tahoma"> با </span></span><strong><span style="font-size: 11px"><span style="font-family: Tahoma">مشکلات</span></span></strong><span style="font-size: 11px"><span style="font-family: Tahoma"> زیادی برای توسعه نیروگاه های برق همگام با </span></span><strong><span style="font-size: 11px"><span style="font-family: Tahoma">رشد</span></span></strong><span style="font-size: 11px"><span style="font-family: Tahoma"> مصرف برق مواجه بوده است که تاثیرات آن را در افزایش خاموشی&zwnj;های اخیر می&zwnj;توان مشاهد کرد.</span></span></p><p><span style="font-size: 11px"><span style="font-family: Tahoma">طی سالیان گذشته همواره بحث واقعی سازی<strong> قیمت برق</strong> مطرح شده است و حتی افزایش 7 درصدی تعرفه برق طی ماه گذشته نیز رضایت فعالان این حوزه را کسب نکرده است.</span></span></p><p><span style="font-size: 11px"><span style="font-family: Tahoma">در این میان افزایش تعرفه <strong>مشترکان پرمصرف برق</strong> می&zwnj;تواند گام مناسبی برای واقعی کردن قیمت این </span></span><strong><span style="font-size: 11px"><span style="font-family: Tahoma">انرژی</span></span></strong><span style="font-size: 11px"><span style="font-family: Tahoma"> در کشور باشد.</span></span></p><h2><span style="font-size: 11px"><span style="font-family: Tahoma">افزایش تعرفه مشترکان پرمصرف، گام نخست برای احیای </span></span><strong><span style="font-size: 11px"><span style="font-family: Tahoma">صنعت</span></span></strong><span style="font-size: 11px"><span style="font-family: Tahoma"> ورشکسته برق</span></span></h2><p><span style="font-size: 11px"><span style="font-family: Tahoma">رحیم زارع سخنگوی کمیسیون اقتصادی </span></span><strong><span style="font-size: 11px"><span style="font-family: Tahoma">مجلس شورای اسلامی</span></span></strong><span style="font-size: 11px"><span style="font-family: Tahoma"> و </span></span><strong><span style="font-size: 11px"><span style="font-family: Tahoma">نماینده مردم</span></span></strong><span style="font-size: 11px"><span style="font-family: Tahoma"> شهرستان&zwnj;های آباده، بوانات و خرم بید&nbsp; با اشاره به جلسه کمسیون </span></span><strong><span style="font-size: 11px"><span style="font-family: Tahoma">اقتصاد مقاومتی</span></span></strong><span style="font-size: 11px"><span style="font-family: Tahoma"> با فعالان حوزه برق اظهار کرد: جلسه&zwnj;ای با حضور نمایندگان </span></span><strong><span style="font-size: 11px"><span style="font-family: Tahoma">مجلس شورای</span></span></strong><span style="font-size: 11px"><span style="font-family: Tahoma"> اسلامی، مسئولان وزارت نیرو، سازمان برنامه و بودجه، اعضای هیئت&zwnj;مدیره سندیکای برق، نمایندگان مپنا، تعدادی از کارشناسان مرکز پژوهش&zwnj;های مجلس و شبکه تحلیلگران </span></span><strong><span style="font-size: 11px"><span style="font-family: Tahoma">اقتصاد</span></span></strong><span style="font-size: 11px"><span style="font-family: Tahoma"> مقاومتی با محوریت افزایش تعرفه مشترکان پرمصرف برق برگزار شد.</span></span></p><p><span style="font-size: 11px"><span style="font-family: Tahoma">سخنگوی </span></span><strong><span style="font-size: 11px"><span style="font-family: Tahoma">کمیسیون اقتصادی</span></span></strong><span style="font-size: 11px"><span style="font-family: Tahoma"> مجلس </span></span><strong><span style="font-size: 11px"><span style="font-family: Tahoma">شورای اسلامی</span></span></strong><span style="font-size: 11px"><span style="font-family: Tahoma"> با اشاره به افزایش تعرفه مشترکان پرمصرف، تصریح کرد:با توجه به قیمت پایین برق در کشور و زیان دهی <strong>وزارت نیرو</strong> در این حوزه که کاهش </span></span><strong><span style="font-size: 11px"><span style="font-family: Tahoma">سرمایه</span></span></strong><span style="font-size: 11px"><span style="font-family: Tahoma"> گذاری و توسعه نیروگاهی را به همراه داشته است در گام اول به دنبال افزایش تعرفه مشترکان پرمصرف برق در کشور هستیم.</span></span></p><p><span style="font-size: 11px"><span style="font-family: Tahoma">به گفته وی؛ 10 درصد از مشترکان پرمصرف در حدود 22 درصد (معادل 4 هزار مگاوات برق) برق تولید شده را مصرف می&zwnj;کنند و 2 برابر سایر مشترکان از یارانه بخش انرژی استفاده می&zwnj;کنند که این موضوع عدالت در پرداخت </span></span><strong><span style="font-size: 11px"><span style="font-family: Tahoma">یارانه</span></span></strong><span style="font-size: 11px"><span style="font-family: Tahoma"> را نیز زیر سوال برده است.</span></span></p><p><span style="font-size: 11px"><span style="font-family: Tahoma">این نماینده مجلس با اشاره به استفاده از کنتور&zwnj;های هوشمند بیان کرد:برای مدیریت <strong>پیک مصرف برق</strong> باید از کنتور&zwnj;های هوشمند در شبکه توزیع استفاده کرد که قیمت برق را متناسب با ساعات روز محاسبه می&zwnj;کند که در کاهش پیک مصرف نقش مهمی را ایفا می&zwnj;کند.</span></span></p><h2><span style="font-size: 11px"><span style="font-family: Tahoma">افزایش تعرفه اقدام مناسب برای بهینه سازی مصرف برق</span></span></h2><p><span style="font-size: 11px"><span style="font-family: Tahoma">عبداله سامری نماینده مردم خرمشهر و عضو کمسیون انرژی با اشاره به طرح افزایش تعرفه مشترکان پرمصرف برق، اظهار کرد: به دلیل مصرف بی رویه برخی از مشترکان برق، پیشنهاد </span></span><strong><span style="font-size: 11px"><span style="font-family: Tahoma">افزایش قیمت</span></span></strong><span style="font-size: 11px"><span style="font-family: Tahoma"> برای مدیریت مصرف و </span></span><strong><span style="font-size: 11px"><span style="font-family: Tahoma">صرفه جویی</span></span></strong><span style="font-size: 11px"><span style="font-family: Tahoma"> آن مطرح شده است.</span></span></p><p><span style="font-size: 11px"><span style="font-family: Tahoma">نماینده مردم خرمشهر با اشاره به طرح کاهش ساعات فعالیت سازمان&zwnj;های اداری تصریح کرد:کاهش ساعات فعالیت سازمان&zwnj;های اداری و دولتی به منظور کاهش پیک مصرف در شبکه صورت گرفته که تا حدودی نیز موفق بوده است.</span></span></p><p><span style="font-size: 11px"><span style="font-family: Tahoma">وی با اشاره به تذکر به رئیس مجلس شورای اسلامی، ابراز کرد:قبل از تعطیلات، افزایش تعرفه مشترکان پر مصرف در </span></span><strong><span style="font-size: 11px"><span style="font-family: Tahoma">کمیسیون انرژی</span></span></strong><span style="font-size: 11px"><span style="font-family: Tahoma"> مطرح شد و در ادامه کمیسیون اقتصاد مقاومتی به این موضوع پرداخته است، اما باید به این مسئله توجه کرد که تصمیمات این گروه نمی&zwnj;تواند خارج از چارچوب کمیسیون&zwnj;ها و مجلس باشد که در همین راستا به </span></span><strong><span style="font-size: 11px"><span style="font-family: Tahoma">رئیس مجلس</span></span></strong><span style="font-size: 11px"><span style="font-family: Tahoma"> تذکرات لازم داده شد.</span></span></p><p><span style="font-size: 11px"><span style="font-family: Tahoma">سامری با اشاره به مصرف بی رویه آب و برق در کشور تصریح کرد: برخی از مشترکان بدون توجه به الگوی مصرف و شرایط اقلیمی کشور، اقدام به مصرف بی رویه این منابع با ارزش می&zwnj;کنند که باید با اقدام صحیح از اتلاف منابع در کشور جلوگیری کرد.</span></span></p><h2><span style="font-size: 11px"><span style="font-family: Tahoma">واقعی سازی قیمت برق در دستور کار مجلس</span></span></h2><p><span style="font-size: 11px"><span style="font-family: Tahoma">سپهر برزی مهر دبیر سندیکای صنعت برق با اشاره به جلسه فعالان حوزه برق با کمیسیون اقتصاد مقاومتی اظهار کرد:مرکز پژوهش&zwnj;های مجلس&nbsp; پروژه مطالعاتی&nbsp; بررسی افزایش تعرفه&zwnj;های مشترکان پرمصرف برق را در دست اجرا دارد تا به گونه ای اقتصاد برق را بدون فشار به دهک&zwnj;های پایین </span></span><strong><span style="font-size: 11px"><span style="font-family: Tahoma">جامعه</span></span></strong><span style="font-size: 11px"><span style="font-family: Tahoma"> سامان دهد که در صورت نهایی شدن به کمیسیون انرژی مجلس ارجاع داده می&zwnj;شود.</span></span></p><p><span style="font-size: 11px"><span style="font-family: Tahoma">دبیر سندیکای صنعت برق با اشاره به واقعی شدن قیمت برق تصریح کرد: با وجود دریافت مجوز&zwnj;هایی برای محاسبه پلکانی انرژی در کشور، این طرح به طور کامل اجرا نشده است و مرکز پژوهش&zwnj;های مجلس در تلاش است با واقعی کردن قیمت انرژی در کشور شرایط را برای احیای <strong>صنعت برق</strong> فراهم کند.</span></span></p><p><span style="font-size: 11px"><span style="font-family: Tahoma">به گفته وی، پیشنهاد مرکز پژوهش&zwnj;های مجلس به نوعی کامل شدن تغییرات تعرفه&zwnj;ای برای تامین </span></span><strong><span style="font-size: 11px"><span style="font-family: Tahoma">منابع مالی</span></span></strong><span style="font-size: 11px"><span style="font-family: Tahoma"> پروژه&zwnj;های مورد نیاز </span></span><strong><span style="font-size: 11px"><span style="font-family: Tahoma">وزارت نیرو</span></span></strong><span style="font-size: 11px"><span style="font-family: Tahoma"> است.</span></span></p><p><span style="font-size: 11px"><span style="font-family: Tahoma">برزی مهر با اشاره به جلسه مجلس( در هفته جاری) برای بررسی افزایش تعرفه مشترکان پر مصرف در پایان گفت:وزارت نیرو به دلیل </span></span><strong><span style="font-size: 11px"><span style="font-family: Tahoma">کسری بودجه</span></span></strong><span style="font-size: 11px"><span style="font-family: Tahoma"> با مشکلات فراوانی مواجه شده است و در صورت تصویب این طرح در مجلس بسیاری از مشکلات این سازمان برای تامین منابع مالی پروژ&zwnj;ها و سرمایه گذاری در صنعت برق برطرف خواهد شد.</span></span></p>