185716 سرزمین ارتباطات/افکارنیوز/خراسان مجوز مبهم به آخوندی برای گرانی عوارض آزادراه ها بر اساس ابلاغیه روزهای اخیر یک مقام مهم دولتی به عباس آخوندی، با اشاره به مصوبه جلسه اول مردادماه شورای اقتصاد درباره انتشار و عرضه اوراق مشارکت در زمینه ارتقای ایمنی و نگهداری راه های شریانی کشور و بهبود جاده ها، از وزیر راه و شهرسازی خواسته شده پیشنهاد بازنگری عوارض دریافتی از آزادراه های کشور را به سرعت برای تصویب آن، به این شورا ارائه کند. <p><span>بر اساس ابلاغیه روزهای اخیر یک مقام مهم دولتی به عباس آخوندی، با اشاره به مصوبه جلسه اول مردادماه شورای اقتصاد درباره انتشار و عرضه اوراق مشارکت در زمینه ارتقای ایمنی و نگهداری راه های شریانی کشور و بهبود جاده ها، از وزیر راه و شهرسازی خواسته شده پیشنهاد بازنگری عوارض دریافتی از آزادراه های کشور را به سرعت برای تصویب آن، به این شورا ارائه کند.</span></p>