185728 مشتری و مشتری مداری آشنایی با مفاهیم مشتری، مشتری مداری و ارباب رجوع در تجارت نوین عبارت (همیشه حق با مشتری است) به صورت یک شعار در آمده است، نیازها و خواست‌های مشتریان به عنوان یک اصل اساسی در تولید کالاها و خدمات مطرح شده ورضایت مشتری به عنوان نقطه تمرکز سازمانها مورد توجه جدی قرار گرفته است. <div><p dir="rtl" style="text-align: justify"><span lang="AR-SA">البته ناگفته نماند که تجربه نشان می دهد که همیشه حق با مشتری نیست.موارد زیادی وجود دارد که در واقع اشتباه با مشتری بوده است و مواردی هم مشاهده شده است که نه تنها مشتری مرتکب اشتباه شده بلکه رفتارهای خارج از عرف هم انجام داده است.با وجود این مشتری کسی است که پس از سهام داران قرار می گیرد وپول وارد سازمان می کند.نبودن مشتری به معنی نبودن درآمد (فروش) و سود و در نهایت برابرحذف سازمان خواهد بود! از این رو مفهوم مشتری درکانون فعالیت ها و فلسفه وجودی سازمانهای تجاری و بازرگانی قرار دارد.</span><br />&nbsp;</p><p dir="rtl" style="text-align: center"><br />&nbsp;</p><p dir="rtl" style="text-align: center"><br />&nbsp;</p><p dir="rtl" style="text-align: center"><img title="" class="img-responsive-news" alt="" src="http://www.padidehtabar.com/files/fa/multimedia/1395/2/15/3422_837.jpg" style="border-top: medium none; border-right: medium none; border-bottom: medium none; text-align: right; border-left: medium none" /></p></div><div><br />&nbsp;</div><div><p dir="rtl" style="text-align: justify"><span lang="AR-SA">تعریف مشتری:مشتری را به گونه های مختلفی تعریف کرده اند که در این قسمت به برخی از آنها اشاره می شود</span><span dir="ltr">.</span></p><p dir="rtl" style="text-align: justify"><span lang="AR-SA">مشتری کسی است که یک فرد یا سازمان نیاز او را تأمین می کند</span><span dir="ltr">.</span></p><p dir="rtl" style="text-align: justify"><span lang="AR-SA">مشتری شخصیتی است حقیقی یا حقوقی که ما به طور مستقیم یا غیر مستقیم کالاها و خدمات خود را به او عرضه می کنیم</span><span dir="ltr">.</span></p><p dir="rtl" style="text-align: justify"><span lang="AR-SA">مشتری اشخاص یا سازمان هایی هستند که با دیگری قرار داد می بندند تا به او کالا یا خدمتی را ارائه کنند</span><span dir="ltr">.</span></p><p dir="rtl" style="text-align: justify"><span lang="AR-SA">در این مقاله تعریف زیر پیشنهاد می شود</span><span dir="ltr">:</span></p><p dir="rtl" style="text-align: justify"><span lang="AR-SA">مشتری شخصیتی است حقیقی یا حقوقی که خواستار یا خریدار کالا و یا خدمتی برای رفع نیاز خود می باشدو حاضر است بابت آن هزینه مناسبی را بپردازد ولی زمانی حاضر به پرداخت این هزینه است که در کالا یا خدمت ارائه شده به او ارزشی را ببیند که پرداخت آن هزینه رضایت وی را حاصل نماید.</span></p><p dir="rtl">&nbsp;</p><p dir="rtl" style="text-align: justify"><span lang="AR-SA" style="font-weight: bold">تعریف</span><span lang="AR-SA" dir="ltr"> </span><span lang="AR-SA" style="font-weight: bold">ارباب</span><span lang="AR-SA" dir="ltr"> </span><span lang="AR-SA" style="font-weight: bold">رجوع</span><span dir="ltr">:</span></p><p dir="rtl" style="text-align: justify"><span lang="AR-SA">ارباب رجوع در فرهنگ فارسی معین به معنی مراجعه کنندگان ،متقاضیان ،رجوع کنندگان می باشدکه در ارتباط مستقیم با واحد فروش می باشند ازین رو مورد توجه ویژه ای قرار دارند. و چندیست که همایش ها و مقالات متعددی در ارتباط با تکریم ارباب رجوع در کشورمان به ثبت رسیده است .</span></p></div><div style="text-align: center"><img title="" class="img-responsive-news" alt="" src="http://padidehtabar.com/files/fa/multimedia/1395/2/15/3424_888.jpg" style="border-top: medium none; border-right: medium none; border-bottom: medium none; border-left: medium none" /></div><div style="text-align: justify"><br />&nbsp;</div><div style="text-align: justify"><p dir="rtl"><span lang="AR-SA">در</span><span lang="AR-SA" dir="ltr"> </span><span lang="AR-SA">تکریم</span><span lang="AR-SA" dir="ltr"> </span><span lang="AR-SA">ارباب</span><span lang="AR-SA" dir="ltr"> </span><span lang="AR-SA">رجوع،</span><span lang="AR-SA" dir="ltr"> </span><span lang="AR-SA">پایبندی</span><span lang="AR-SA" dir="ltr"> </span><span lang="AR-SA">به</span><span lang="AR-SA" dir="ltr"> </span><span lang="AR-SA">اخلاق</span><span lang="AR-SA" dir="ltr"> </span><span lang="AR-SA">اسلامی،</span><span lang="AR-SA" dir="ltr"> </span><span lang="AR-SA">معتقد</span><span lang="AR-SA" dir="ltr"> </span><span lang="AR-SA">بودن</span><span lang="AR-SA" dir="ltr"> </span><span lang="AR-SA">به</span><span lang="AR-SA" dir="ltr"> </span><span lang="AR-SA">صفت</span><span lang="AR-SA" dir="ltr"> </span><span lang="AR-SA">تقوا</span><span lang="AR-SA" dir="ltr"> </span><span lang="AR-SA">و</span><span lang="AR-SA"> </span><span lang="AR-SA">خداترسی،</span><span lang="AR-SA" dir="ltr"> </span><span lang="AR-SA">خلوص</span><span lang="AR-SA" dir="ltr"> </span><span lang="AR-SA">نیت</span><span lang="AR-SA" dir="ltr"> </span><span lang="AR-SA">در</span><span lang="AR-SA" dir="ltr"> </span><span lang="AR-SA">انجام</span><span lang="AR-SA" dir="ltr"> </span><span lang="AR-SA">وظیفه،</span><span lang="AR-SA" dir="ltr"> </span><span lang="AR-SA">خوش</span><span lang="AR-SA" dir="ltr"> </span><span lang="AR-SA">رفتاری</span><span lang="AR-SA" dir="ltr"> </span><span lang="AR-SA">با</span><span lang="AR-SA" dir="ltr"> </span><span lang="AR-SA">ارباب</span><span lang="AR-SA" dir="ltr"> </span><span lang="AR-SA">رجوع،</span><span lang="AR-SA" dir="ltr"> </span><span lang="AR-SA">داشتن</span><span lang="AR-SA"> </span><span lang="AR-SA">صبر</span><span lang="AR-SA" dir="ltr"> </span><span lang="AR-SA">و</span><span lang="AR-SA" dir="ltr"> </span><span lang="AR-SA">بردباری،</span><span lang="AR-SA" dir="ltr"> </span><span lang="AR-SA">برخورد</span><span lang="AR-SA" dir="ltr"> </span><span lang="AR-SA">توام</span><span lang="AR-SA" dir="ltr"> </span><span lang="AR-SA">با</span><span lang="AR-SA" dir="ltr"> </span><span lang="AR-SA">تواضع</span><span lang="AR-SA" dir="ltr"> </span><span lang="AR-SA">و</span><span lang="AR-SA" dir="ltr"> </span><span lang="AR-SA">احترام</span><span lang="AR-SA" dir="ltr"> </span><span lang="AR-SA">با</span><span lang="AR-SA" dir="ltr"> </span><span lang="AR-SA">ارباب</span><span lang="AR-SA" dir="ltr"> </span><span lang="AR-SA">رجوع،</span><span lang="AR-SA" dir="ltr"> </span><span lang="AR-SA">مهر</span><span lang="AR-SA" dir="ltr"> </span><span lang="AR-SA">و</span><span lang="AR-SA" dir="ltr"> </span><span lang="AR-SA">محبت</span><span lang="AR-SA"> </span><span lang="AR-SA">نسبت</span><span lang="AR-SA" dir="ltr"> </span><span lang="AR-SA">به</span><span lang="AR-SA" dir="ltr"> </span><span lang="AR-SA">ارباب</span><span lang="AR-SA" dir="ltr"> </span><span lang="AR-SA">رجوع،</span><span lang="AR-SA" dir="ltr"> </span><span lang="AR-SA">برخورداری</span><span lang="AR-SA" dir="ltr"> </span><span lang="AR-SA">از</span><span lang="AR-SA" dir="ltr"> </span><span lang="AR-SA">توان</span><span lang="AR-SA" dir="ltr"> </span><span lang="AR-SA">مندی</span><span lang="AR-SA" dir="ltr"> </span><span lang="AR-SA">ورعایت</span><span lang="AR-SA" dir="ltr"> </span><span lang="AR-SA">عدل</span><span lang="AR-SA" dir="ltr"> </span><span lang="AR-SA">و</span><span lang="AR-SA" dir="ltr"> </span><span lang="AR-SA">انصاف،</span><span lang="AR-SA"> </span><span lang="AR-SA">داشتن</span><span lang="AR-SA" dir="ltr"> </span><span lang="AR-SA">نظم</span><span lang="AR-SA" dir="ltr"> </span><span lang="AR-SA">و</span><span lang="AR-SA" dir="ltr"> </span><span lang="AR-SA">انضباط</span><span lang="AR-SA" dir="ltr"> </span><span lang="AR-SA">کاری،</span><span lang="AR-SA" dir="ltr"> </span><span lang="AR-SA">برنامه</span><span lang="AR-SA" dir="ltr"> </span><span lang="AR-SA">ریزی</span><span lang="AR-SA" dir="ltr"> </span><span lang="AR-SA">در</span><span lang="AR-SA" dir="ltr"> </span><span lang="AR-SA">کارها</span><span lang="AR-SA" dir="ltr"> </span><span lang="AR-SA">ورعایت</span><span lang="AR-SA" dir="ltr"> </span><span lang="AR-SA">اولویت</span><span lang="AR-SA" dir="ltr"> </span><span lang="AR-SA">ها</span><span lang="AR-SA" dir="ltr"> </span><span lang="AR-SA">باید</span><span lang="AR-SA" dir="ltr"> </span><span lang="AR-SA">مورد</span></p><p dir="rtl"><span lang="AR-SA">توجه</span><span lang="AR-SA" dir="ltr"> </span><span lang="AR-SA">قرار</span><span lang="AR-SA" dir="ltr"> </span><span lang="AR-SA">گیرد</span><span lang="AR-SA" dir="ltr"> </span><span lang="AR-SA">و</span><span lang="AR-SA" dir="ltr"> </span><span lang="AR-SA">در</span><span lang="AR-SA" dir="ltr"> </span><span lang="AR-SA">قرآن</span><span lang="AR-SA" dir="ltr"> </span><span lang="AR-SA">و</span><span lang="AR-SA" dir="ltr"> </span><span lang="AR-SA">احادیث</span><span lang="AR-SA" dir="ltr"> </span><span lang="AR-SA">مختلف</span><span lang="AR-SA" dir="ltr"> </span><span lang="AR-SA">بسیاری</span><span lang="AR-SA" dir="ltr"> </span><span lang="AR-SA">نیز</span><span lang="AR-SA" dir="ltr"> </span><span lang="AR-SA">بر</span><span lang="AR-SA" dir="ltr"> </span><span lang="AR-SA">آن</span><span lang="AR-SA" dir="ltr"> </span><span lang="AR-SA">تأکید</span><span lang="AR-SA" dir="ltr"> </span><span lang="AR-SA">شده</span><span lang="AR-SA" dir="ltr"> </span><span lang="AR-SA">است</span><span dir="ltr">.</span></p><p dir="rtl">&nbsp;</p><p dir="rtl"><span lang="AR-SA" style="font-weight: bold">تعریف</span><span lang="AR-SA" dir="ltr"> </span><span lang="AR-SA" style="font-weight: bold">مشتری</span><span lang="AR-SA" dir="ltr"> </span><span lang="AR-SA" style="font-weight: bold">مداری</span></p><p dir="rtl"><span lang="AR-SA">مشتری</span><span lang="AR-SA" dir="ltr"> </span><span lang="AR-SA">مداری</span><span lang="AR-SA" dir="ltr"> </span><span lang="AR-SA">یا</span><span lang="AR-SA" dir="ltr"> </span><span lang="AR-SA">تمرکز</span><span lang="AR-SA" dir="ltr"> </span><span lang="AR-SA">بر</span><span lang="AR-SA" dir="ltr"> </span><span lang="AR-SA">مشتری</span><span lang="AR-SA" dir="ltr"> </span><span lang="AR-SA">روشی</span><span lang="AR-SA" dir="ltr"> </span><span lang="AR-SA">است</span><span lang="AR-SA" dir="ltr"> </span><span lang="AR-SA">که</span><span lang="AR-SA" dir="ltr"> </span><span lang="AR-SA">در</span><span lang="AR-SA" dir="ltr"> </span><span lang="AR-SA">آن</span><span lang="AR-SA" dir="ltr"> </span><span lang="AR-SA">نخست</span><span lang="AR-SA" dir="ltr"> </span><span lang="AR-SA">به</span><span lang="AR-SA" dir="ltr"> </span><span lang="AR-SA">نیازهای</span><span lang="AR-SA"> </span><span lang="AR-SA">مشتری</span><span lang="AR-SA" dir="ltr"> </span><span lang="AR-SA">توجه</span><span lang="AR-SA" dir="ltr"> </span><span lang="AR-SA">می</span><span lang="AR-SA" dir="ltr"> </span><span lang="AR-SA">شود</span><span lang="AR-SA" dir="ltr"> </span><span lang="AR-SA">وسپس</span><span lang="AR-SA" dir="ltr"> </span><span lang="AR-SA">درصدد</span><span lang="AR-SA" dir="ltr"> </span><span lang="AR-SA">تأمین</span><span lang="AR-SA" dir="ltr"> </span><span lang="AR-SA">این</span><span lang="AR-SA" dir="ltr"> </span><span lang="AR-SA">نیازها</span><span lang="AR-SA" dir="ltr"> </span><span lang="AR-SA">بر</span><span lang="AR-SA" dir="ltr"> </span><span lang="AR-SA">می</span><span lang="AR-SA" dir="ltr"> </span><span lang="AR-SA">آیند</span><span lang="AR-SA" dir="ltr"> </span><span lang="AR-SA">به</span><span lang="AR-SA" dir="ltr"> </span><span lang="AR-SA">گونه</span><span lang="AR-SA" dir="ltr"> </span><span lang="AR-SA">ای</span><span lang="AR-SA"> </span><span lang="AR-SA">که</span><span lang="AR-SA" dir="ltr"> </span><span lang="AR-SA">نتیجه</span><span lang="AR-SA" dir="ltr"> </span><span lang="AR-SA">نهایی</span><span lang="AR-SA" dir="ltr"> </span><span lang="AR-SA">رضایت</span><span lang="AR-SA" dir="ltr"> </span><span lang="AR-SA">مشتری</span><span lang="AR-SA" dir="ltr"> </span><span lang="AR-SA">و</span><span lang="AR-SA" dir="ltr"> </span><span lang="AR-SA">بر</span><span lang="AR-SA" dir="ltr"> </span><span lang="AR-SA">آوردن</span><span lang="AR-SA" dir="ltr"> </span><span lang="AR-SA">انتظارات</span><span lang="AR-SA" dir="ltr"> </span><span lang="AR-SA">او</span><span lang="AR-SA" dir="ltr"> </span><span lang="AR-SA">باشد.</span></p></div><div style="text-align: justify">انتهای پیام/پدیده تبار<br />&nbsp;</div><p>&nbsp;</p>