185754 سرزمین ارتباطات/افکارنیوز/رسالت رئیس دستگاه قضا: حقوق بشر غرب، ابزار سرکوب ملت‌هاست رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه حقوق بشربرای غرب ابزارسرکوب ملت هاست، گفت: امروزحقوق بشربرای کشور‌های غربی به ابزاری برای سرکوب تبدیل شده است وآمریکا واسرائیل راهی را پیش گرفته اند که جزنقض حقوق بشرنیست.<BR> <p><span>رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه حقوق بشربرای غرب ابزارسرکوب ملت هاست، گفت: امروزحقوق بشربرای کشور&zwnj;های غربی به ابزاری برای سرکوب تبدیل شده است وآمریکا واسرائیل راهی را پیش گرفته اند که جزنقض حقوق بشرنیست.</span></p><p>آیت الله صادق آملی لاریجانی&nbsp;درهمایش بزرگداشت روزجهانی حقوق بشراسلامی وکرامت انسانی، اظهارداشت: دلیل اهمیت&nbsp;حقوق بشردراسلام این است که تکیه تمام ادیان الهی به خصوص اسلام روی مسئله انسان وکرامت انسانی است.وی گفت: کشورهای غربی، آمریکا ورژیم سعودی دریمن جنایت&zwnj;های جنگی زیادی انجام دادند. حمله به بیمارستان&zwnj;ها ومساجد وآثارباستانی مصداق جنایات جنگی است ودریک نمونه فقط در حمله به یک بیمارستان حدود200 زن وکودک را کشتند، اما زمانی که به جمهوری اسلامی ایران می&zwnj;رسند ازافرادی که ماشین&zwnj;ها را به آتش می&zwnj;کشند وآشوب ایجاد می&zwnj;کنند با عنوان حقوق بشردفاع می&zwnj;کنند وانسان ازاین همه تناقض حیرت می&zwnj;کند. وی افزود: امروزتصویری که ازحقوق بشرارائه می&zwnj;شود، چیزی جزپاره&zwnj;ای ازاعلامیه&zwnj;های جهانی ازحقوق بشرنیست.رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: امروزحقوق بشربرای کشور&zwnj;های غربی به ابزاری برای سرکوب تبدیل شده است وآمریکا واسرائیل راهی را پیش&nbsp;گرفته اند که جزنقض حقوق بشر نیست.وی افزود: این کشور&zwnj;ها هجمه&zwnj;های زیادی درجهان اسلام انجام دادند ودرقبال آن قراداد&zwnj;های25 ساله نفت را امضا کردند.آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه خلق داعش یک نمونه بزرگ ازنقض حقوق بشربود، گفت: ترامپ درتبلیغات انتخاباتی خود خطاب به کلینتون گفت که شما داعش را خلق وازآن حمایت کردید، اما سوال اینجاست که همین داعش در زمان ترامپ چه شد وآیا بازهم ازداعش حمایت می&zwnj;شود؟ وی گفت: آمریکا با خلق داعش چهره خشنی ازاسلام به نمایش گذاشت و هم کشور&zwnj;های اسلامی را مشهوروبه آنها به بهانه نابودی داعش ورود پیدا کرد.رئیس قوه قضائیه گفت: بسیاری ازافراد حقوق بشراسلامی را یک موضوع ایدئولوژیک می دانند وما درپاسخ به آنها می گوییم مگرمی شود حقوق بشرایدئولوژیک نباشد.وی گفت: کشورهای غربی هیچ حقی برای انسان جزدرچهارچوب قانون وقراردادها قائل نیستند وما این حقوق بشر را قبول نداریم.آیت الله آملی لاریجانی گفت: ما به لحاظ متافیزیکی وفلسفی باید حقوق بشرغربی را به چالش بکشیم وبه آنها بگوییم شما نمی&zwnj;توانید بدون اتخاذ موضع، مشخص تصویری ازحقوق بشرتعیین کنید.رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: ما کرامتمان را به تکریم الهی می&zwnj;دانیم، خداوند زمانی که انسان را خلق کرده است، راه را هم به اونشان داده است.رئیس قوه قضائیه گفت: ما این موضوع را چالش مغرب زمین می&zwnj;دانیم که نمی&zwnj;تواند کرامت انسانی را تفسیرکند.وی گفت: چالش دیگرما با مغرب زمین این است که ما می&zwnj;گوییم شما چه حقی دارید که حقوق بشرخود را به همه&zwnj; دنیا تحمیل می&zwnj;کنید.آیت الله آملی لاریجانی ادامه داد: ما ویک میلیارد انسان دیگربه خدا اعتقاد داریم وبراساس این اعتقاد تصویری از حقوق بشرداریم وهمین اعلامیه جهانی حقوق بشرکه درقاهره تصویب شده است وبه نظرما دارای نقص&zwnj;هایی هست، اما درمجموع مواردی کاملا پیشرفته دارد.وی خطاب به کشور&zwnj;های غربی گفت: شما چه حقی دارید که فکرخود را به ما تحمیل می&zwnj;کنید. یک حقوق بشررا تحمیل می&zwnj;کنند وبعد می&zwnj;گویند که ازدواج با هم جنس هم امکان دارد واین تفسیرشماست.رئیس قوه قضائیه گفت: نقطه چالش ما با غرب ،حقوق بشراست واین چالش بسیارمهمی است که ما با غرب داریم. دنیای غرب رویه&zwnj;&nbsp; غیرانسانی دارد وحقوق بشرابزاری دردست آنها است.وی افزود: آمریکایی&zwnj;ها درمرزخودشان مهاجران را&nbsp;طبقه بندی وفرزندان را ازمادر را نشان جدا کرده اند وبیش از 2هزارفرزند را ازمادرانشان جدا کرده&zwnj;اند واین حقوق بشرقرن بیست ویکم است. ضجه زدن&zwnj;های این کودکان را شنیده اید واین حق بشردنیای متمدن ودارای ادعای تمدن است که کودکان را ازمادرجدا می&zwnj;کند.رئیس قوه قضائیه ادامه داد: در فلسطین ویمن می&zwnj;بینید که آن&zwnj;ها چه می&zwnj;کنند واین رویه&zwnj;هایی است که جهان اسلام باید پاسخ بدهد و رویه&zwnj;های واحدی را علیه آنها اتخاذ کند ومتاسفانه حکام برخی ازکشور&zwnj;های اسلامی، درست درکار&zwnj;های نقض بشری کارمی&zwnj;کنند. ائتلاف سعودی دراین کشور&zwnj;ها چه می&zwnj;کند.</p><p>&nbsp;</p>