185760 سرزمین ارتباطات/مشرق عکس/ جوشکاری زیر آب در مسابقان نظامی نوشهر رقابت های بین المللی ارتش های جهان در رشته جوشکاری زیر آب ، در نوشهر به پایان رسید. <div class="item-body"><div class="item-text" itemprop="articleBody"><div class="gallery"><figure></figure><img title="" alt="" src="https://cdn.mashreghnews.ir/d/2018/08/07/4/2311513.jpg" /> <figcaption></figcaption><figure></figure><img title="" alt="" src="https://cdn.mashreghnews.ir/d/2018/08/07/4/2311518.jpg" /> <figcaption></figcaption><figure></figure><img title="" alt="" src="https://cdn.mashreghnews.ir/d/2018/08/07/4/2311512.jpg" /> <figcaption></figcaption><figure></figure><img title="" alt="" src="https://cdn.mashreghnews.ir/d/2018/08/07/4/2311524.jpg" /> <figcaption></figcaption><figure></figure><img title="" alt="" src="https://cdn.mashreghnews.ir/d/2018/08/07/4/2311510.jpg" /> <figcaption></figcaption><figure></figure><img title="" alt="" src="https://cdn.mashreghnews.ir/d/2018/08/07/4/2311521.jpg" /> <figcaption></figcaption><figure></figure><img title="" alt="" src="https://cdn.mashreghnews.ir/d/2018/08/07/4/2311516.jpg" /> <figcaption></figcaption><figure></figure><img title="" alt="" src="https://cdn.mashreghnews.ir/d/2018/08/07/4/2311509.jpg" /> <figcaption></figcaption><figure></figure><img title="" alt="" src="https://cdn.mashreghnews.ir/d/2018/08/07/4/2311520.jpg" /> <figcaption></figcaption><figure></figure><img title="" alt="" src="https://cdn.mashreghnews.ir/d/2018/08/07/4/2311522.jpg" /> <figcaption></figcaption><figure></figure><img title="" alt="" src="https://cdn.mashreghnews.ir/d/2018/08/07/4/2311511.jpg" /> <figcaption></figcaption><figure></figure><img title="" alt="" src="https://cdn.mashreghnews.ir/d/2018/08/07/4/2311515.jpg" /> <figcaption></figcaption><figure></figure><img title="" alt="" src="https://cdn.mashreghnews.ir/d/2018/08/07/4/2311514.jpg" /> <figcaption></figcaption><figure></figure><img title="" alt="" src="https://cdn.mashreghnews.ir/d/2018/08/07/4/2311525.jpg" /> <figcaption></figcaption><figure></figure><img title="" alt="" src="https://cdn.mashreghnews.ir/d/2018/08/07/4/2311523.jpg" /> <figcaption></figcaption><figure></figure><img title="" alt="" src="https://cdn.mashreghnews.ir/d/2018/08/07/4/2311519.jpg" /> <figcaption></figcaption></div></div></div>