185761 ساموئل اتوئو در یک قدمی استقلال/ پیشخوان ورزشی روزنامه های ورزشی امرز به حواشی فوتبال و لیگ برتر پرداختند. <p><img class="image_btn img-responsive2" alt="///" src="https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1397/5/16/8439778_918.jpg" width="500" height="312" /></p><p><img class="image_btn img-responsive2" alt="///" src="https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1397/5/16/8439779_270.jpg" width="500" height="348" /></p><p><img class="image_btn img-responsive2" alt="///" src="https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1397/5/16/8439780_399.jpg" width="500" height="368" /></p><p><img class="image_btn img-responsive2" alt="///" src="https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1397/5/16/8439781_755.jpg" width="500" height="363" /></p><p><img class="image_btn img-responsive2" alt="///" src="https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1397/5/16/8439782_100.jpg" width="500" height="330" /></p><p><img class="image_btn img-responsive2" alt="///" src="https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1397/5/16/8439783_411.jpg" width="500" height="351" /></p><p><img class="image_btn img-responsive2" alt="///" src="https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1397/5/16/8439784_638.jpg" width="500" height="344" /></p><p>&nbsp;</p><p>سرزمین ارتباطات/افکارنیوز</p>