185771 سرزمین ارتباطات/تسنیم واگذاری ۶۳۰ بنگاه دولتی به بخش خصوصی تا پایان سال مشاور رئیس کل سازمان خصوصی سازی از واگذاری ۶۳۰ بنگاه به بخش خصوصی تا پایان سال جاری در کشور خبر داد. <p>سید جعفر سبحانی افزود: مجموعه واگذاری های به بخش خصوصی از ابتدای سال جاری تاکنون دو هزار و 50 میلیارد تومان است در حالیکه طی 12 ماهه سال گذشته حتی به اندازه این پنج ماه نیز واگذاری انجام نشده بود.</p><p>وی همچنین اظهارداشت: عملکرد این پنج ماهه به تنهایی خیلی بیشتر از عملکرد سال گذشته بوده ضمن اینکه تا پایان سال جاری مزایده های بسیاری خوبی هم در راه است.</p><p>مشاور رئیس کل سازمان خصوصی سازی گفت: در حال حاضر 630 بنگاه، دارایی وشرکت در لیست واگذاری های سازمان قرار دارد که مراحل قیمت گذاری این واحدها در حال انجام است.</p><p>وی در ادامه افزود: عمده واگذاری های سازمان خصوصی سازی در فاصله بین سال 85 تا 91 در قالب &laquo;رددیون&raquo; بوده و سهم خصولتی ها و شبه دولتی ها برخلاف بخش خصوصی واقعی در این سال ها به شدت افزایش یافته است.</p><p>سبحانی بیان داشت: نرخ سهم بخش خصوصی واقعی طبق آمار از سال تاسیس سازمان خصوصی سازی یعنی سال 1380 تا آغاز به کار دولت یازدهم حداکثر در مزایده ها 18 درصد بوده در حالیکه از ابتدای دولت یازدهم تا سال آغاز به کار دولت دوازدهم این آمار 68 درصد و طی یک ساله گذشته به 100 درصد رسیده است.</p><p>وی در ادامه یادآورشد: صد درصد واگذاری ها طی یک ساله گذشته به بخش خصوصی واقعی بوده و حتی یک سهم در این مدت به خصولتی ها و شبه دولتی ها واگذار نشده است.</p><p>انتهای پیام/تسنیم</p>